Regulamin Sklepu

 

Słowniczek: 

1. Sprzedający – Page Master Usługi Internetowe.

2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.pagemaster.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary i Usługi.

4. Towary / Usługi – rzeczy ruchome i usługi, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

5. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów i Usług.

6. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów i Usług.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy PageMaster prowadzony jest przez firmę: Page Master Usługi Internetowe Sławomir Kowalski z siedzibą w Imielinek 2, 99-350 Nowe Ostrowy, NIP:775-101-26-22, REGON: 610370035.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów i Usług, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego PageMaster, dostępnego pod adresem internetowym www.pagemaster.pl

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów i usług (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów i Usług. 

6. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych towarów i usług.

7. Klienci mają możliwość zakupu Towarów i Usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu czy tylko przy pomocy Formularza Zamówienia.

8. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e–mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

 

II. Zakres zasady i warunki korzystania

ze Sklepu Internetowego

 

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. 

3. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;

c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. 

5. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

6. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar/Usługa jest dostępny/a w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru/Usługi. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

 

III. Składanie zamówień

 

1. Zamówienia na Towary i Usługi dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów w przypadku zamówień Towarów, są wysyłane do godziny 13:00.

3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

4. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Potwierdzam zakup”)  stanowi  ofertę Klienta złożoną Page Master Usługi Internetowe co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.   

5. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu w/w. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów i Usług. 

6. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres sklep@pagemaster.pl

 

IV. Dokonywanie płatności. Ceny.

 

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: 

a) podawane są w złotych polskich (Euro lub Dolarach Amerykańskich - po zmianie waluty sklepu)

b) są cenami ostatecznymi (do zapłaty) - nigdy nie są do nich doliczane żadne dodatkowe koszty podczas realizacji zamówienia.

2. Cena podana przy każdym towarze/usłudze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar / Usługę:

a) za pośrednictwem światowego lidera płatności online PayPal (szybkie i w pełni bezpieczne płatności kartą kredytową, debetową lub z konta PayPal), w tym przypadku Sprzedawca w ciągu kilku minut otrzymuje informacje o dokonanej wpłacie przez Klienta i od razu może przystąpić do realizacji zamówienia. Dostępne płatności to: karty kredytowe, debetowe oraz bezpośrednio z konta PayPal. Dotyczy wszystkich walut.

b) za pośrednictwem Tpay.com (szybkie i w pełni bezpieczne płatności - dawne Transferuj.pl). Dostępne są płatności z większości Polskich banków, zwykły przelew bankowy, druczek wpłaty, raty FerBay oraz dodatkowo płatności kartą poprzez system PayPal - płatność w Złotych Polskich

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

V. Realizacja zamówień.

 

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przelew bankowy/przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar/Usługę oraz za dostawę (jeśli taka obowiązuje);

b) dostępności Towaru;

Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.

3. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar.

4. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  za pośrednictwem firmy przewozowej UPS. Przewidywany czas dostawy  Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.

5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

8. Do każdej przesyłki za zakupiony towar dołączana jest faktura, za każdą  zakupioną usługę również wystawiana jest faktura. W przypadku, gdy Zamawiający chce otrzymać fakturę na firmę powinien podczas zakładania konta w sklepie wypełnić pole "Firma" oraz podać pełne dane firmy. W przypadku braku wypełnionego pola "Firma" faktura wystawiona zostanie na osobę dokonującą zakupu.

a) Firma Page Master Usługi Internetowe nie dokonuje sprzedaży wewnątrzwspólnotowych, tzn. nie sprzedaje produktów i usług dla firm zarejestrowanych poza granicami Polski.

b) Jeżeli klient świadomie lub nieświadomie podczas rejestracji w sklepie wprowadzi dane firmy zarejestrowanej poza granicami Polski - faktura za zakupiony towar lub usługę wystawiona zostanie na jego dane, tj. Imię, Nazwisko oraz Adres z pominięciem nazwy oraz numeru NIP firmy.

c) Dokonując zakupu klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

d) Faktury elektroniczne generowane są i wysyłane do klienta na adres e-mail podany podczas rejestracji w sklepie w terminie do siedmiu dni od daty dokonania zakupu.

 

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
(Dotyczy umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku)

 

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni. 

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

3. Wskazany powyżej termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru przez przewoźnika.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni. 

6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

8. W przypadku zakupu treści cyfrowych Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży  do czasu pobrania zakupionego pliku z serwera. Po pobraniu zakupionego pliku z serwera Klient traci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

VIa. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.
(Dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku)

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez ponoszenia kosztów. Aby termin odstąpienia od umowy został zachowany, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie takie może zostać złożone na przykład: w formie elektronicznej - przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@pagemaster.pl lub w formie pisemnej przesłane na adres sprzedawcy/usługodawcy podany w punkcie I.1 tego regulaminu. W celu sporządzenia oświadczenia konsument może skorzystać z formularza oświadczenia przedstawionego na tej stronie: "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy" 

2. Bieg terminu od odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umów, w których sprzedawca wydaje produkt i jest zobowiązany do przeniesienia jego własności - z chwilą przyjęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (wykluczając przewoźnika).
b) dla wszystkich pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość - umowę taką uważa się za niezawartą.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia od konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności oraz koszty dostawy. Zwrotu płatności sprzedawca dokonuje za pośrednictwem tego sposobu płatności jakiego użył konsument. W sytuacjach, w których z przyczyn niezależnych od sprzedawcy zwrot taką drogą nie jest możliwy, sprzedawca dokona zwrotu w inny sposób wcześniej uzgodniony i zaakceptowany przez konsumenta.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy - zwrócić produkt sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez sprzedawcę do jego odbioru. Aby zachować 14 dniowy termin wystarczy jego zwrot w siedzibie firmy lub jego odesłanie przed upływem tego terminu.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

8. W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie na wyraźne żądanie konsumenta rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:
a)
 O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
b) W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
c) W której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
d) W której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
e) W której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
f) W której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
g) W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.
h) W której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów.
i) W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
j) O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
k) Zawartej w drodze aukcji publicznej.
l) O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
m) O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
n) O zamówieniu usług, gdzie usługi realizowane są w sposób automatyczny (rejestracja domen, aktywacja serwerów VPS, serwerów wirtualnych, aktywacja certyfikatów SSL, aktywacja dedykowanych IP dla domeny oraz odnowienie tych usług na kolejny okres rozliczeniowy) użytkownik utraci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z punktem 1 Art 38 Ustawy o prawach konsumenta)


10. W przypadku zakupu treści cyfrowych konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży  do czasu pobrania zakupionego pliku z serwera. Po pobraniu zakupionego pliku z serwera konsument traci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

11. Dokonując zamówień w sklepie Page Master Usługi Internetowe (pagemaster.pl) użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczną realizację zamówionych usług.

VII. Niezgodność towaru z umową.

Reklamacje.

 

1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Towaru.

4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

5. W przypadku skorzystania z tego prawa należy dokładnie, pisemnie wyszczególnić przyczyny reklamacji, szczegółowo opisać sporne kwestie  oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem i dowodem zakupu (paragonem lub fakturą) na adres firmy podany w &1 punkt 1 niniejszego regulaminu. 

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności za pośrednictwem operatora płatności, przez którego klient dokonał zapłaty za towar / usługę lub w przypadku gdy nie jest to możliwe ze względów technicznych, na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

8. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi ul. Gdańska 38. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur roztrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

VIII. Odpowiedzialność Klienta kupującego usługi z hostingiem 

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na serwerze wirtualnym w swojej domenie.
 2. Klient jest odpowiedzialny za treści i materiały udostępniane przez osoby, którym udostępnił miejsce na serwerze wirtualnym w swojej domenie.
 3. Zabrania się umieszczania na serwerach informacji zawierających treści warezowe lub pornograficzne oraz treści niezgodnych z polskim prawem.
 4. Zabrania się wysyłania ofert handlowych lub reklamowych do nieznanych odbiorców (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. "o świadczeniu usług drogą elektroniczną") w tym zabronione jest masowe wysyłanie tzw. "Zapytań o wyrażenie zgody".
 5. Zabrania się wykorzystywania kont pocztowych do rozsyłania niechcianych wiadomości, powszechnie uważanych za spam. W przypadku ujawnienia takich praktyk konta pocztowe rozsyłające spam będą tymczasowo blokowane. W przypadku powtarzających się praktyk wykorzystywania kont pocztowych do rozsyłania spamu - konta takie będą blokowane po czym usuwane z serwera po wcześniejszym poinformowaniu o tym klienta. W takim przypadku firma Page Master Usługi Internetowe może odmówić założenia nowego konta pocztowego klientowi w domenie, w której nastąpiło naruszenie tych zasad.
 6. Klient posiadający dostęp do usługi w swojej domenie jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie próby wykorzystywania tych usług do celów innych, niż ogólnie przyjęte zasady.
 7. Page Master Usługi Internetowe wykonuje kopie bezpieczeństwa danych Użytkowników (serwerów VPS, serwerów wirtualnych) z cyklicznością do 7 dni wstecz.
 8. Page Master Usługi Internetowe nie gwarantuje poprawności posiadanych kopii bezpieczeństwa.
 9. Klient jest zobowiązany do wykonywania kopii plików i baz danych we własnym zakresie.
 10. Kopie bezpieczeństwa Klient powienien przechowywać na lokalnym komputerze.
 11. Klient ma zagwarantowane odtworzenie do dwóch kopii bezpieczeństwa w miesiącu. Każde następne odtworzenie kopii w danym miesiącu jest płatne zgodnie z ceną podaną na stronach sklepu pagemaster.pl

IX. Pliki i Programy dostępne w sklepie

Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby dostarczane przez nich pliki i programy były zgodne z kanonami programistycznymi. Może się jednak zdarzyć, że program lub plik nie będzie prawidłowo działał w środowisku innym niż środowisko testowe. W związku z powyższym Autor ani też Firma Page Master Usługi Internietowe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania pobranych za pośrednictwem tego sklepu programów i plików.

Wszelkie treści oraz oprogramowanie umieszczone w Sklepie oraz pobrane ze Sklepu nie mogą być zmieniane, modyfikowane, powielane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez zgody Page Master Usługi Internetowe, z pominięciem plików i programów, które objęte są oddzielną umową licencyjną, o której informacja zawarta jest w opisie produktu lub w plikach z oprogramowaniem. Pojedynczy program lub plik może być wykorzystywany wyłącznie na jednym stanowisku komputerowym lub też w jednym sklepie internetowym, na jednej domenie strony www, chyba że dołączona umowa licencyjna stanowi inaczej. Klient we własnym zakresie powinien zadbać o wykonanie kopii zapasowych plików oraz baz danych swojego oprogramowania przed instalacją nowych plików lub programów, celem zniwelowania ewentualnych szkód spowodowanych nieprawidłowym ich działaniem.
Warunkiem potwierdzającym posiadanie licencji na zakupiony program, moduł, szablon czy też inne podobne oprogramowanie objęte licencją jest posiadanie opłaconego zamówienia otrzymanego za pośrednictwem poczty elektronicznej - wysłanego na adres e-mail podany podczas rejestracji (zamówienie takie dostępne jest również na koncie klienta założonym w sklepie podczas dokonywania zakupu) w zakładce "Historia i szczegóły zamówień".

* Wszelkie uwagi dotyczące pobranych programów i plików można zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego sklepu.

X. Postanowienia końcowe

 

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.

3. Firma Page Master Usługi Internetowe zobowiązuje się do zachowania poufności w stosunku do danych otrzymanych od klienta na czas wykonania zleconej usługi. Firma gwarantuje, że wszelkie dane tj. loginy, hasła, bazy danych, pliki, programy i inne dane otrzymane od klienta nie zostaną udostępnione innym. 

4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 roku.
8. Zmiany w regulaminie:
a) dnia 24.12.2014 roku - dodano punkt "VIa. Uprawnienie do odstąpienia od umowy".

Regulamin udostępnienia oprogramowania sklepów internetowych Shoper.
(dotyczy wyłącznie klientów dokonujących zakupu licencji Platformy Sklepowej Shoper i/lub Szablonów Shoper)

Klient dokonując zakupu licencji płatnej lub usługi testowej świadczonej w ramach okresu testowego zobowiązany jest do zapoznania się i zatwierdzenia poniższego regulaminu podczas zakupu. Firma Page Master Usługi Internetowe jako Autoryzowany Reseller posiada pełne prawo do sprzedaży licencji platformy sklepowej Shpper na podstawie umowy zawartej z Dream Commerce S.A. -  właścicielem praw autorskich.

Postanowienia ogólne
§ 1

Regulamin określa zasady świadczenia przez Dreamcommerce S.A., usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom – na okres abonamentu – oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego oraz udzielaniu w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania.

Korzystanie z Oprogramowania warunkowane jest zaakceptowaniem przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm. – dalej Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Definicje
§ 2

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom na okres abonamentu oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego oraz udzielaniu w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania;

Serwis – serwis internetowy www.shoper.pl, prowadzony przez Dreamcommerce S.A.

Sklepy internetowe – forma działalności handlowej realizowana w sieci internetowej przy użyciu odpowiedniego oprogramowania komputerowego.

Oprogramowanie (Oprogramowanie Sklepu internetowego) – program komputerowy w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr. 24, poz. 83, z późn. zm.), służące do prowadzenia sklepu internetowego, udostępniane przez Dreamcommerce w ramach usługi świadczonej na podstawie Regulaminu.

Asysta – wsparcie techniczne Użytkownika w zakresie korzystania z Oprogramowania.

Dreamcommerce (Organizator) – organizator Serwisu, tj. Dreamcommerce S.A. działająca pod adresem Bociana 22, 31-231 Kraków.

Usługa – usługa świadczona przez Dreamcommerce na rzecz Użytkownika na podstawie niniejszej umowy.

Użytkownik – korzystająca z usług Serwisu pełnoletnia lub (za zgodą przedstawicieli ustawowych) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z usług Serwisu.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Oprogramowanie Sklepu internetowego
§ 3

Dreamcommerce oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Sklepu internetowego, za wyjątkiem tych jego elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki zostały załączone do Oprogramowania oraz są rozpowszechniane w ramach Oprogramowania zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków i zasad korzystania z Oprogramowania Sklepów internetowych, w tym uwzględnienia zasad licencji na korzystanie z zawartych w Oprogramowaniu bibliotek open source. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem wyłącznych autorskich praw majątkowych do Oprogramowania oraz pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

Warunki świadczenia Usługi
Postanowienia wstępne
§ 4

Umowa o świadczenie testowej usługi w ramach okresu testowego ulega wygaśnięciu wraz  z upływem 14 dni albo wraz z zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie odpłatnych Usług. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usługi w ramach okresu  testowego:
a)       Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z testowych usług;
b)       Użytkownik nie ma obowiązku zawarcia umowy o świadczenie odpłatnych Usług.
Umowa o świadczenie odpłatnych Usług zawierana jest  wraz z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości e-mail, która potwierdzi prawidłowe uiszczenie przez Użytkownika opłaty.
Korzystanie z Usługi wymaga uregulowania opłaty przewidzianej w obowiązującym w dniu zawarcia umowy o świadczenie Usługi lub jej przedłużenia cenniku, po uprzednim skorzystaniu przez Użytkownika z dostępnej w Serwisie elektronicznej opcji zakupu oraz wypełnieniu warunków zamówienia. W przypadku zakupu w cenie promocyjnej, przedłużenie następuje w cenie standardowej.
Użytkownik, który jest Konsumentem i zawarł umowę o świadczenie Usług, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu (10) dni licząc od dnia zawarcia ww. umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia przez Organizatora usługi rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem powyższego (tj. 10-dniowego) terminu. Dalsze korzystanie z Oprogramowania przez Konsumenta pomimo odstąpienia od umowy stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych Dreamcommerce do Oprogramowania.


W trakcie składania zamówienia – do momentu przesłania formularza zamówienia – Użytkownik posiada możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
Dreamcommerce nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Użytkownika osobom trzecim swojego hasła i loginu służących do rejestracji i logowania Użytkownika w Serwisie oraz panelu administracyjnym Sklepu internetowego Użytkownika.

§ 5
Zakazane jest umieszczanie w sklepach internetowych prowadzonych z wykorzystaniem Oprogramowania – zarówno po stronie Użytkownika jak i jego klientów – treści mających charakter bezprawny, w tym:

- naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
- naruszających dobra osobiste Dreamcommerce lub osób trzecich;
- sprzecznych z dobrymi obyczajami;
- mających charakter pornograficzny;
- innych treści naruszających przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

Naruszenie powyższego zakazu skutkować może odpowiedzialnością prawną Użytkownika lub jego klientów. Dreamcommerce nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie w Sklepach internetowych zakazanych treści. Powyższe obowiązuje z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych w Sklepie internetowym prowadzonym przez Użytkownika z wykorzystaniem Oprogramowania Dreamcommerce przysługuje prawo uniemożliwienia dostępu do tychże treści lub ich usunięcia.

Dreamcommerce jest uprawnione do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi lub też odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy:
Użytkownik poda dane żądane przez Dreamcommerce niezgodnie z rzeczywistością,
Dreamcommerce uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik ,
zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Użytkownika w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych Dreamcommerce przez innych Użytkowników,
zachodzi obawa, że za pomocą usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, w szczególności przesyłany będzie spam,
uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Użytkownik korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem
Użytkownik naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.

Dreamcommerce oraz Użytkownikowi przysługuje prawo cesji na podmioty trzecie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usługi. Powyższe postanowienie nie dotyczy Konsumentów. W przypadku dokonania przez Użytkownika cesji Użytkownik traci prawo dalszej eksploatacji Oprogramowania.
Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

Szczegółowe warunki świadczenia Usługi
§ 6

Udostępnienie Użytkownikowi Oprogramowania Sklepu internetowego następuje na serwerze Dreamcommerce (on-line), na którym Oprogramowanie to jest zainstalowane, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) Oprogramowania oraz jego zainstalowania na innym serwerze.
Korzystanie z Usługi może być związane z jednoczesnym skorzystaniem przez Użytkownika z innych usług Serwisu – usługi Domeny internetowej oraz usługi Indywidualnej szaty graficznej – na warunkach określonych w regulaminach dotyczących tych usług.
W ramach zawartej umowy o świadczenie Usługi Organizator udziela Użytkownikowi odpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i tylko i wyłącznie na okres trwania wykupionego abonamentu. Powyższa licencja uprawnia Użytkownika do zwielokrotnienia tymczasowego Oprogramowania poprzez jego wyświetlanie oraz stosowanie w celu prowadzenia Sklepu internetowego.
Użytkownikowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania osobom trzecim za wyjątkiem jego udostępniania swoim klientom w zakresie niezbędnym do eksploatacji w ramach korzystania przez klientów ze Sklepu internetowego Użytkownika.
Użytkownik zobowiązany jest umieścić w Sklepie internetowym prowadzonym przez niego z wykorzystaniem Oprogramowania informację, że Sklep ten korzysta z Oprogramowania Dreamcommerce poprzez umieszczenie na każdej stronie Sklepu widocznego napisu „Sklep internetowy Shoper.pl” oraz linku odsyłającego bezpośrednio na stronę internetową Dreamcommerce. Niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkuje utratą po stronie Użytkownika prawa korzystania z Oprogramowania tj. wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym.
Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje na czas jednego (1) okresu abonamentowego, w tym na ten sam okres zostaje udzielona licencja na korzystanie z Oprogramowania. Umowa ulega przedłużeniu na kolejny okres jednego (1) okresu abonamentowego, rozpoczynający się po upływie dotychczasowego okresu obowiązywania umowy, w przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji przedłużenia za pomocą udostępnionych w Serwisie funkcji. Na tej samej zasadzie umowa może zostać przedłużona o kolejne okresy abonamentowe.
W okresie abonamentu Użytkownikowi przysługuje prawo korzystania z Asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Oprogramowania, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym w tym przedmiocie.
Realizacja Asysty może wiązać się z koniecznością udostępnienia przez Użytkownika jego hasła i loginu służących do rejestracji w panelu administracyjnym Sklepu internetowego Użytkownika i w takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do ich podania Dreamcommerce.
W przypadku wykrycia błędów w działaniu Oprogramowania lub jego zaktualizowanej wersji Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Dreamcommerce ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu (naprawa gwarancyjna).
10. Korzystanie z Usługi jest odpłatne. Zasady płatności są następujące:
opłata z tytułu korzystania z Usługi jest pobierana w wysokości określonej w a cenniku obowiązującym – odpowiednio- w dniu zawarcia umowy oraz w dniu przedłużenia umowy.
w ww. opłacie mieszczą się: opłata licencyjna z tytułu korzystania z Oprogramowania oraz Asysty – za okres abonamentu.
Zmiana cennika nie dotyczy Użytkowników, którzy w momencie jej dokonania korzystają już z Usług w ramach umowy abonamentowej.
W trakcie trwania Usługi, użytkownik ma możliwość zmiany pakietu za zgodą Dreamcommerce. W przypadku zmiany na usługę droższą, pozostały okres ważności zostanie przeliczony według parametrów usługi droższej. Zmiana na Usługę tańszą nie powoduje przedłużenia opłaconego okresu.
W przypadku jeżeli zmiana cennika dotyczy Użytkowników korzystających z usługi w ramach okresu abonamentowego, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu powiadomienia na temat zmiany cennika, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy cennik obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres: Bociana 22, 31 – 231 Kraków
Odpowiedzialność Dreamcommerce z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi ogranicza się do równowartości 1-rocznej opłaty z tytułu jej świadczenia, jaka została uiszczona przez Użytkownika . Ograniczenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.
Dreamcommerce gwarantuje dostępność usługi Sklepu internetowego w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali roku. W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu Usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, Dreamcommerce zobowiązany jest do przedłużenia okresu abonamentowego usługi o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw.
Dreamcommerce zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Oprogramowania w ramach świadczenia Usługi – w celu zaktualizowania Oprogramowania. O terminach przerw Użytkownicy są – z odpowiednim wyprzedzeniem – zawiadamiani przez Dreamcommerce drogą mailową. Dreamcommerce podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Sklepów internetowych Użytkowników, do prowadzenia którego jest wykorzystywane Oprogramowanie.
Dreamcommerce nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania spowodowane:

jego nieprawidłowym użytkowaniem przez Użytkownika, w tym jego niedozwoloną modyfikacją,
wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Użytkownika,
działaniem osób trzecich, które nie są podwykonawcami Dreamcommerce lub siły wyższej.

Polityka Prywatności
§7

Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób korzystających z Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Organizator.
Organizator zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych..
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu realizacji Usługi.
Dane osobowe zgromadzone w Serwisie mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o Serwisie i świadczonych przez niego usługach.
Organizator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną tylko i wyłącznie jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu.

W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników:

nazwisko i imię lub nazwa firmy Użytkownika,
numer ewidencyjny NIP lub inny numer ewidencyjny Użytkownika,
miejsce zamieszkania Użytkownika,
adres poczty elektronicznej Użytkownika,
numer telefonu kontaktowego posiadanego przez Użytkownika.

Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie jego rejestracji w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.
Organizator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną z Serwisem w logach systemowych serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik lub inna osoba fizyczna łączy się z Serwisem. Organizator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika oraz innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu, a także czasu połączenia ww. osób z serwisem. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
Organizator wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z usługi przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają:
dostosowanie usługi do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z usługi,
tworzenie statystyk oglądalności podstron ww. Serwisu.
Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
W przypadku gdy Organizator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez panel obsługi Klienta, dostępny pod adresem panel.shoper.pl
Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać mail na adres:bok@shoper.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 12 379 32 84

 

 

Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usługi Organizator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:

rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tego tytułu,
stwierdzenia, czy korzystanie przez Użytkownika z Usługi było zgodne z Regulaminem oraz przepisami prawa i wyjaśnienia okoliczności ewentualnego niedozwolonego korzystania z tej usługi.
dostarczenia Użytkownikowi materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu (w przypadku posiadania przez Organizatora ważnej zgody na dokonywanie powyższych czynności).

 

Dreamcommerce ma prawo publikować na swojej stronie internetowej informacje obejmujące nazwy oraz adresy internetowe Sklepów internetowych prowadzonych przez Użytkowników z użyciem Oprogramowania, z tym zastrzeżeniem, że Dreamcommerce zobowiązuje się do usunięcia tych informacji na indywidualne żądanie Użytkownika, którego informacje te dotyczą.

Dreamcommerce ma prawo wykorzystywać wybrane dane charakteryzujące Sklepy internetowe prowadzone przez Użytkowników z wykorzystaniem Oprogramowania (w tym m.in. ilości produktów, transakcji i klientów) – do własnych analiz, których celem jest zapewnienie rozwoju funkcjonalności Oprogramowania. Dane te mogą być publikowane przez Dreamcommerce, lecz wyłącznie w ramach zbiorczych podsumowań dotyczących tych sklepów, w sposób nie indywidualizujący poszczególnych sklepów. Wykorzystywanie danych nie obejmuje danych osobowych klientów tych sklepów.


Reklamacje
§ 8

Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia Usług.
Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy bok@shoper.pl
Dreamcommerce rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi pocztą drogą elektroniczną.

Postanowienia końcowe
§ 9

Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
W przypadku jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy Użytkowników korzystających z Usługi w ramach okresu abonamentowego, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu powiadomienia na temat zmiany Regulaminu, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres: Bociana 22, 31-231 Kraków
Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest w języku polskim.
Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie.

Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.