Regulamin Sklepu

 

Słowniczek: 

1. Sprzedający – Page Master Usługi Internetowe.

2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.pagemaster.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary i Usługi.

4. Towary / Usługi – rzeczy ruchome i usługi, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

5. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów i Usług.

6. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów i Usług.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy PageMaster prowadzony jest przez firmę: Page Master Usługi Internetowe Sławomir Kowalski z siedzibą w Imielinek 2, 99-350 Nowe Ostrowy, NIP: PL 775-101-26-22, REGON: 610370035.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów i Usług, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego PageMaster, dostępnego pod adresem internetowym www.pagemaster.pl

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów i usług (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów i Usług. 

6. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych towarów i usług.

7. Klienci mają możliwość zakupu Towarów i Usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu czy tylko przy pomocy Formularza Zamówienia.

8. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e–mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

 

II. Zakres zasady i warunki korzystania

ze Sklepu Internetowego

 

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. 

3. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;

c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. 

5. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

6. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar/Usługa jest dostępny/a w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru/Usługi. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

7. Integralną częścią tego regulaminu są:

a) Polityka cookies dostępna pod adresem: http://pagemaster.pl/content/5-polityka-cookies

b) Polityka prywatności dostępna pod adresem: http://pagemaster.pl/content/20-polityka-prywatnosci

 

III. Składanie zamówień

 

1. Zamówienia na Towary i Usługi dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów w przypadku zamówień Towarów, są wysyłane do godziny 13:00.

3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

4. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Potwierdzam zakup”)  stanowi  ofertę Klienta złożoną Page Master Usługi Internetowe co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.   

5. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu w/w. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów i Usług. 

6. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres sklep@pagemaster.pl

 

IV. Dokonywanie płatności. Ceny.

 

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: 

a) podawane są w złotych polskich (Euro lub Dolarach Amerykańskich - po zmianie waluty sklepu)

b) są cenami ostatecznymi (do zapłaty) - nigdy nie są do nich doliczane żadne dodatkowe koszty podczas realizacji zamówienia.

2. Cena podana przy każdym towarze/usłudze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar / Usługę:

a) za pośrednictwem światowego lidera płatności online PayPal (szybkie i w pełni bezpieczne płatności kartą kredytową, debetową lub z konta PayPal), w tym przypadku Sprzedawca w ciągu kilku minut otrzymuje informacje o dokonanej wpłacie przez Klienta i od razu może przystąpić do realizacji zamówienia. Dostępne płatności to: karty kredytowe, debetowe oraz bezpośrednio z konta PayPal. Dotyczy wszystkich walut.

b) za pośrednictwem Tpay.com (szybkie i w pełni bezpieczne płatności - dawne Transferuj.pl). Dostępne są płatności z większości Polskich banków, zwykły przelew bankowy, druczek wpłaty, raty FerBay oraz dodatkowo płatności kartą poprzez system PayPal - płatność w Złotych Polskich

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

V. Realizacja zamówień.

 

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przelew bankowy/przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar/Usługę oraz za dostawę (jeśli taka obowiązuje);

b) dostępności Towaru;

Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia. 

3. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  za pośrednictwem firmy przewozowej UPS. Przewidywany czas dostawy  Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.

4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

5. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

7. Do każdej przesyłki za zakupiony towar dołączana jest faktura, za każdą zakupioną usługę również wystawiana jest faktura. W przypadku, gdy Zamawiający chce otrzymać fakturę na firmę powinien podczas zakładania konta w sklepie wypełnić pole "Firma" oraz podać pełne dane firmy. W przypadku braku wypełnionego pola "Firma" faktura wystawiona zostanie na osobę dokonującą zakupu.

a) Dokonując zakupu klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

b) Faktury elektroniczne generowane są i wysyłane do klienta na adres e-mail podany podczas rejestracji w sklepie w terminie do siedmiu dni od daty dokonania zakupu.

 

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
(Dotyczy umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku)

 

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni. 

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

3. Wskazany powyżej termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru przez przewoźnika.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni. 

6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

8. W przypadku zakupu treści cyfrowych Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży  do czasu pobrania zakupionego pliku z serwera. Po pobraniu zakupionego pliku z serwera Klient traci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

VIa. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.
(Dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku)

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez ponoszenia kosztów. Aby termin odstąpienia od umowy został zachowany, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie takie może zostać złożone na przykład: w formie elektronicznej - przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@pagemaster.pl lub w formie pisemnej przesłane na adres sprzedawcy/usługodawcy podany w punkcie I.1 tego regulaminu. W celu sporządzenia oświadczenia konsument może skorzystać z formularza oświadczenia przedstawionego na tej stronie: "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy" 

2. Bieg terminu od odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umów, w których sprzedawca wydaje produkt i jest zobowiązany do przeniesienia jego własności - z chwilą przyjęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (wykluczając przewoźnika).
b) dla wszystkich pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość - umowę taką uważa się za niezawartą.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia od konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności oraz koszty dostawy. Zwrotu płatności sprzedawca dokonuje za pośrednictwem tego sposobu płatności jakiego użył konsument. W sytuacjach, w których z przyczyn niezależnych od sprzedawcy zwrot taką drogą nie jest możliwy, sprzedawca dokona zwrotu w inny sposób wcześniej uzgodniony i zaakceptowany przez konsumenta.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy - zwrócić produkt sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez sprzedawcę do jego odbioru. Aby zachować 14 dniowy termin wystarczy jego zwrot w siedzibie firmy lub jego odesłanie przed upływem tego terminu.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

8. W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie na wyraźne żądanie konsumenta rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:
a)
 O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
b) W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
c) W której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
d) W której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
e) W której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
f) W której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
g) W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.
h) W której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów.
i) W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
j) O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
k) Zawartej w drodze aukcji publicznej.
l) O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
m) O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
n) O zamówieniu usług, gdzie usługi realizowane są w sposób automatyczny (rejestracja domen, aktywacja serwerów VPS, serwerów wirtualnych, aktywacja certyfikatów SSL, aktywacja dedykowanych IP dla domeny oraz odnowienie tych usług na kolejny okres rozliczeniowy) użytkownik utraci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z punktem 1 Art 38 Ustawy o prawach konsumenta)


10. W przypadku zakupu treści cyfrowych konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży  do czasu pobrania zakupionego pliku z serwera. Po pobraniu zakupionego pliku z serwera konsument traci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

11. Dokonując zamówień w sklepie Page Master Usługi Internetowe (pagemaster.pl) użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczną realizację zamówionych usług.

VII. Niezgodność towaru z umową.

Reklamacje.

 

1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Towaru.

4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

5. W przypadku skorzystania z tego prawa należy dokładnie, pisemnie wyszczególnić przyczyny reklamacji, szczegółowo opisać sporne kwestie  oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem i dowodem zakupu (paragonem lub fakturą) na adres firmy podany w &1 punkt 1 niniejszego regulaminu. 

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności za pośrednictwem operatora płatności, przez którego klient dokonał zapłaty za towar / usługę lub w przypadku gdy nie jest to możliwe ze względów technicznych, na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

8. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi ul. Gdańska 38. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur roztrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

VIII. Odpowiedzialność Klienta kupującego usługi z hostingiem 

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na serwerze wirtualnym w swojej domenie.
 2. Klient jest odpowiedzialny za treści i materiały udostępniane przez osoby, którym udostępnił miejsce na serwerze wirtualnym w swojej domenie.
 3. Zabrania się umieszczania na serwerach informacji zawierających treści warezowe lub pornograficzne oraz treści niezgodnych z polskim prawem.
 4. Zabrania się wysyłania ofert handlowych lub reklamowych do nieznanych odbiorców (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. "o świadczeniu usług drogą elektroniczną") w tym zabronione jest masowe wysyłanie tzw. "Zapytań o wyrażenie zgody".
 5. Zabrania się wykorzystywania kont pocztowych do rozsyłania niechcianych wiadomości, powszechnie uważanych za spam. W przypadku ujawnienia takich praktyk konta pocztowe rozsyłające spam będą tymczasowo blokowane. W przypadku powtarzających się praktyk wykorzystywania kont pocztowych do rozsyłania spamu - konta takie będą blokowane po czym usuwane z serwera po wcześniejszym poinformowaniu o tym klienta. W takim przypadku firma Page Master Usługi Internetowe może odmówić założenia nowego konta pocztowego klientowi w domenie, w której nastąpiło naruszenie tych zasad.
 6. Klient posiadający dostęp do usługi w swojej domenie jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie próby wykorzystywania tych usług do celów innych, niż ogólnie przyjęte zasady.
 7. Page Master Usługi Internetowe wykonuje kopie bezpieczeństwa danych Użytkowników (serwerów VPS, serwerów wirtualnych) z cyklicznością do 7 dni wstecz.
 8. Page Master Usługi Internetowe nie gwarantuje poprawności posiadanych kopii bezpieczeństwa.
 9. Klient jest zobowiązany do wykonywania kopii plików i baz danych we własnym zakresie.
 10. Kopie bezpieczeństwa Klient powienien przechowywać na lokalnym komputerze.
 11. Klient ma zagwarantowane odtworzenie do dwóch kopii bezpieczeństwa w miesiącu. Każde następne odtworzenie kopii w danym miesiącu jest płatne zgodnie z ceną podaną na stronach sklepu pagemaster.pl

IX. Pliki i Programy dostępne w sklepie

Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby dostarczane przez nich pliki i programy były zgodne z kanonami programistycznymi. Może się jednak zdarzyć, że program lub plik nie będzie prawidłowo działał w środowisku innym niż środowisko testowe. W związku z powyższym Autor ani też Firma Page Master Usługi Internietowe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania pobranych za pośrednictwem tego sklepu programów i plików.

Wszelkie treści oraz oprogramowanie umieszczone w Sklepie oraz pobrane ze Sklepu nie mogą być zmieniane, modyfikowane, powielane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez zgody Page Master Usługi Internetowe, z pominięciem plików i programów, które objęte są oddzielną umową licencyjną, o której informacja zawarta jest w opisie produktu lub w plikach z oprogramowaniem. Pojedynczy program lub plik może być wykorzystywany wyłącznie na jednym stanowisku komputerowym lub też w jednym sklepie internetowym, na jednej domenie strony www, chyba że dołączona umowa licencyjna stanowi inaczej. Klient we własnym zakresie powinien zadbać o wykonanie kopii zapasowych plików oraz baz danych swojego oprogramowania przed instalacją nowych plików lub programów, celem zniwelowania ewentualnych szkód spowodowanych nieprawidłowym ich działaniem.
Warunkiem potwierdzającym posiadanie licencji na zakupiony program, moduł, szablon czy też inne podobne oprogramowanie objęte licencją jest posiadanie opłaconego zamówienia otrzymanego za pośrednictwem poczty elektronicznej - wysłanego na adres e-mail podany podczas rejestracji (zamówienie takie dostępne jest również na koncie klienta założonym w sklepie podczas dokonywania zakupu) w zakładce "Historia i szczegóły zamówień".

* Wszelkie uwagi dotyczące pobranych programów i plików można zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego sklepu.

X. Postanowienia końcowe

 

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.

3. Firma Page Master Usługi Internetowe zobowiązuje się do zachowania poufności w stosunku do danych otrzymanych od klienta na czas wykonania zleconej usługi. Firma gwarantuje, że wszelkie dane tj. loginy, hasła, bazy danych, pliki, programy i inne dane otrzymane od klienta nie zostaną udostępnione innym. 

4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 roku.
8. Zmiany w regulaminie:
a) dnia 24.12.2014 roku - dodano punkt "VIa. Uprawnienie do odstąpienia od umowy".

Śledź nas na Facebooku